در این مراسم که عصرروز سه شنبه درآمفی تئاتر مرکزی دانشگاه یزد و به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد و علوم پزشکی شهیدصدوقی برگزارشد استاد “علی اکبر رائفی پور” با عنوان “توبرگزیده ای” و با محوریت “عفاف و حجاب” به ایراد سخنرانی پرداختند.این شخصیت برجسته درابتدا با تشریح اسنادمعتبردینی و تاریخی فلسفه وجودی حجاب را بیان کرده و آن را از ابعادگوناگون دینی،قومی و حجاب ازمنظر ادیان دیگر و نوع پوشش های رایج درفرهنگ ها و ادیان مختلف مورد بحث و بررسی قرارداد.
نیازهای فطری و طبیعی انسان ها به یکدیگر،حجاب درعصر و فرهنگ کنونی ایران و پاسخ به شبهات دانشجویان درلابلای صحبت هایشان از دیگر مطالب بیان شده درجلسه دیروز بود.
رائفی پور با بیان این مطلب که “در دوره مهم و حساس نزدیک به انتخابات هستیم،سعی کنید که با رنگ و لعاب های سیاسی گولتان نزنند و از مسئولان حقوق اصلی و طبیعی خود را فارغ از تمام جناح بندی ها و جبهه گیری های سیاسی مطالبه کنید” گریزی مختصر اما مهم هم به بحث انتخابات زد.
این برنامه مانند سایر برنامه های انجمن اسلامی، با استقبال بسیار پرشور دانشجویان برگزار شد به طوری که دوسالن مملو از جمعیت بود و حتی روی سن هم دانشجویان نشسته بودند.