بیانیه مشترک انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد، بسیج دانشجویی دانشگاه یزد و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد پیرامون ۹دی

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (503:Service Unavailable)

می توانید این بیانیه را از این پیوند”بیانیه ۹ دی” دریافت نمایید.