اعضای انجمن اسلامی بنابر سنوات گذشته جهت شروع فعالیت های اردوی کبوتر حرم در منزل مرحوم آیت الله ابوترابی حضور یافتند. اعضا هر ساله از فرمایشات اخلاقی و معنوی ایشان بهره کافی را می بردند.لذا امسال طبق رسم هر ساله در منزل ایشان حاضر شدند و در غیاب ایت الله از فرمایشات فرزند گرامی ایشان بهره مند شدند.

در آخر جلسه نیز زیارت عاشورا قرائت شد.