کاظم ماندگاری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در یزد، با اشاره به برگزاری مراسم«صفری شورون» در دانشکده معماری دانشگاه یزد گفت: این مراسم بدون مجوز برگزار شده است که حتما با عوامل برگزاری آن برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی افزود:در ابتدا این مراسم قرار بود در ساختمان اصلی دانشکده معماری برگزار شود که با مخالفت حراست دانشگاه از این عمل جلوگیری شد، اما این اقدام بدون مجوز در یکی از ساختمان های فرعی دانشکده به صورت غیر رسمی برگزار شد و دانشگاه هیچ مجوزی به این مراسم نداده بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: برگزاری برنامههایی از این قبیل در حد عرف دانشگاه نبوده و نیست و مورد قبول ما نیز نیست و دانشگاه نیز در حال بررسی موضوع و شناسایی عوامل اصلی برگزاری این مراسم غیر قانونی است که در صورت شناسایی، برخورد با آنها طبق قوانین و مقررات کمیته انضباطی است.

ماندگاری تصریح کرد: برخی از لیدرهای اصلی این جریان از خارج از محیط دانشگاه بوده اند که به زودی و پس از بررسی کمیته انضباطی، نحوه برخورد و توبیخ با عوامل این موضوع اعلام می شود.

وی گفت: معاونت فرهنگی دانشگاه یزد، برگزاری مراسم و تجمع دانشجویان به صورت رسمی و غیررسمی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت نیاز، حراست دانشگاه در این زمینه فعال تر عمل خواهد کرد

منبه:خبرگزاری دانشجو