مناظره 6اردیبهشتانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد برای افزایش بصیرت دانشجویان و روشنگری فضای موجود تصمیم به برگزاری مناظره ی دانشجویی باعنوان «از ژنو تا  لوزان»  دارد.

مهمانان این برنامه آقای مجتبی توانپور منتقد و آقای سعید کرباسی به عنوان موافق حضور دارند لذا از همه دانشجویان دعوت به عمل می آید که با حضور خود ما را در هرچه بهتر برگزار شدن این برنامه ما را یاری کنند.