اکران مستند چشم در برابر چشم روایت اسید پاشی

با حضور کارگردان مستند جناب آقای سید محمدعلی صدری نیا
زمان: یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۹۳، ساعت ۲۰؛ مکان: سالن منتظر قائم

چشم در برابر چشم