زمان ثبت نام اصلی اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس (کبوتر حرم) تمدید شد.به دلیل بروز مشکلات فنی برای سایت ، زمان ثبت نام اصلی اردوی

کبوتر حرم تا شنبه مورخ ۹۳/۱۰/۶ تمدید شد.

دانشجویان گرامی فقط تا شنبه مهلت دارند ثبت نام خود را تکمیل کنند.