آیا می دانید که گلدسته های مسجد گوهرشاد،نمادی از نیایش و ورودی های آن،نشانۀ خروج از ظلمت به سوی نور هستند؟ایوان جنوبی مسجد گوهرشاد به نام ایوان مقصوره،دارای دو مناره می باشد که حالت مناجات و نیایش دارند.در آداب دعاست که هنگام دعا،دست ها را به حدی بالا ببرید که بالاتر از سر قرار گیرد و چون در آغاز دعا بهتر است خدا را با اسماءالحسنی بخوانند،بر بدنۀ این مناره ها تماماً اسماء الهی نوشته اند.دو راهروی ورودی اطراف مناره ها از صحن قدس به سمت مسجد،هفت عدد هشتی دارد که برگرفته از هفت مرحلۀ سیر و سلوک(طلب،عشق،معرفت،استغفار،تجرید و توحید،حیرت،فقر و فنا)است و به خروج از ظلمت،به سمت نور اشاره دارد.