دانشجوهای ما دردوره ی دانشگاه،حقیقتاً باید …دانشجو های ما در دوره ی دانشگاه،حقیقتاً باید کار کنند و بدون کار کردن و بدون زحمت کشیدن- هم درس بخوانند ،هم مطالعه کنند،استاد را سوأل پیچ کنند- مقصود حاصل نمی شود . از این همه هزینه ای که برای دانشگاه کشور می شود. مقصود کامل حاصل نمی شود !یک مشت نیمه سواد به وجود می ایند – چه دختر ،چه پسر – در عین حال که این حقیقتی است ،و راه یافتن جوانها –و در زمان ما بخصوص راه یافتن دخترها به دانشگاه فی نفسه چیز خوبی است؛علت این است که بالاخره جای درس خواندن و مطالعه کردن و روشنفکر و اگاه شدن،عمدتاً دانشگاه است. درست است که بیرون دانشگاه هم ممکن است کسی کتاب بخواند ،فاضل وآگاه بشود؛ لیکن این کم اتفاق می افتد.درست است که بیرون دانشگاه ممکن است کمی کتاب بخواند ،لیکن این کم اتفاق می افتد .طبعاًخانم ها در محیط دانشگاه- بیشتر خانم هااین جورند – یک شگفتگی و شکوفایی وجرأت پرداختن به مطالب علمی پیدا می کنند و ذهنشان باز می شود وپسر ها هم همین جور؛نمی شود گفت مخصوص دختر ها است. لذا رفتن به دانشگاه مطرح بوده و این کمیت را مدتی دنبالش بودند وخوب هم شده است …
علی ایّ حال،ما از خدای متعال می خواهیم که به شما کمک کند .ما عقبیم .خدا لعنت کند آن دست های خائنی راکه از زمان قاجاریه و اوجش در زمان پهلوی،این استعداد هایی را که اشاره شد،در این کشور ضایع وتعطیل کردند.ایران مرکز استعداد هاست؛مربوط به حالا هم نیست.اصلاً در تاریخ و در همه ی تحولات اوضاع و جریانات فلکی،مگر چند نفرآدم مثل ابن سینا ممکن است در بیاید؟فرض کنید که درهر هزار سال،ده نفرازاینها در می آید.در این هزار سال آخر،اکثراین ده نفر-امثال ابن سینا ها،فارابی ها،خوارزمی ها،محمدبن زکریای رازی ها-از ایران هستند اینها پایه گذاران اساسی دانش بشریتند…