اسامی افراد اصلی کبوتر حرم مشخص شدند

اعلان نتیجه نهایی اردوی زیارتی مشهد مقدس