اطلاعیه ثبت نام اصلی اردوی کبوتر حرمثیت نام اصلی اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس از تاریخ۳۰ ام آذر ماه آغاز خواهد شد.متعاقبا اطلاعیه های بعدی در سایت قرار داده خواهد شد.