بسم الله الرحمن الرحیم
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد برگزار می کند:
\”اولین گام از همایش \”زن اسطوره ای که باید زنده بماند \”اولین گام از همایش چند مرحله ای زن اسطوره ای که باید زنده بماند با هدف نقد و بررسی چالش های پیش روی زن در غرب و تحلیل جایگاه اجتماعی زن در الگوی اسلامی – ایرانی دوشنبه مورخ ۵ آبان ساعت۱۹:۳۰در سالن منتظر قائم با حضور سرکار خانم جوادی کارشناس ارشد مطالعات زنان در حوزه فمینیسم برگزار میگردد.

کارگروه مطالعات زنان

شرح جلسه بعد از اتمام همایش انتشار می یابد.