به گزارش خبرنگار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد امروز دانشگاه یزد میزبان میهمان ویژه ای بود.

مهمان ویژه امروز دانشگاه یزد

دانشگاه یزد امروز میزبان شهید گمنام یود.روز دوشنبه بعد از نماز عصر فضای مسجد امام حسین علیه السلام دانشگاه یزد با حضور شهید گمنام عطر آگین شد.

مهمان ویژه امروز دانشگاه یزد

مهمان ویژه امروز دانشگاه یزد

مهمان ویژه امروز دانشگاه یزد

مهمان ویژه امروز دانشگاه یزد