به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد گروه تئاتر طلوع مهر….
برگزاری تئاتر زیارت خورشیدبه دانشگاه یزد خواهد آمد.این برنامه در روزهای یک شنبه و دوشنبه مخصوص دانشجویان و سه شنبه مخصوص کارکنان و اساتید می باشد.اخبار و گزارش برنامه بعداز اتمام جلسه انتشار خواهد یافت.