اطلاعیه اردوی زیارتی فرهنگی کبوتر حرمبه استحضار زائران محترم آقا علی بن موسی الرضا می رساند کاروان زیارتی فرهنگی کبوتر حرم مورخ ۲۵ دیماه ۹۲ به شرح زیر و به یاری خدا سفر خود را آغاز می کند:
خواهران: محل حرکت خوابگاه خواهران، راس ساعت ۳ عصر؛ حضور در محل سوار شدن ساعت۲ عصر
برادران: محل حرکت خوابگاه برادران، راس ساعت ۲عصر؛ حضور در محل سوار شدن ساعت ۱ عصر

شایان ذکر است به همراه آوردن لباس گرم و وسائل شخصی فراموش نشود.

تاریخ برگشت ۲۹ دیماه

خواهران: راس ساعت ۳ عصر
برادران راس ساعت ۲ عصر